Tag: Spokesman

Spokesman says Thai court has ordered release of a refugee Bahraini soccer player seeking return to Australia

BANGKOK — Spokesman says Thai court has ordered release of a refugee Bahraini soccer player seeking return to Australia.                                                                                                                      […]